Lang

Home

Sèvis Asistans Telefonik Nou yo

Nou la pou ede w.

Apèl ou enpòtan pou nou. Ou ka espere jwenn yon sèvis kliyan ki rapid ak koutwa nan men konseye Liy Asistans nou yo. Yo ka ede w nan nenpòt lang.

Telefòn: 1-855-222-8350
TTY: 1-888-329-1541

Lendi a vandredi, soti 8 a.m. rive 8 p.m.
Samdi soti 10 a.m. rive 6 p.m., sof jou ferye Eta a deziyen yo.

Liy Asistans nou an pral:

  • Eksplike pwosesis evalyasyon an
  • Pwograme evalyasyon an nan yon lè ki bon pou ou.
  • Reponn kesyon ou genyen konsènan sèvis nou yo

Pou pwograme evalyasyon w lan, nou pral mande w nimewo Medicaid ou oswa Sekirite Sosyal ou. Nou pa ka tann pou nou ede w!

Enfòmasyon pou Depatman Sèvis Sosyal yo ak Plan Swen Jere yo

Pou jwenn enfòmasyon konsènan demann ou pou yon evalyasyon oswa kesyon jeneral, tanpri rele:

Inite Sipò nan Operasyon NYIAP
Telefòn: 1-855-665-6942 
TTY: 1-888-329-1541

Lendi a vandredi, soti 8 a.m. rive 7 p.m.
Samdi soti 10 a.m. rive 6 p.m., sof jou ferye yo ke Eta a deziyen